Volby do orgánů organizační složky

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP, z.s.

 

Výbor společnosti České neurochirurgické společnosti  ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 22.03.2018 o konání voleb pro období od 1/2019 do1/2022.

 

Volby se konají do výboru, voleno bude 11 osob a do revizní komise, voleno bude 3 osob

 

Forma voleb: Volby proběhnou kombinovanou formou – elektronicky a korespondenčně, jednokolově

 

  1. Volební komise: výbor zvolil za členy volební komise

Člen volební komise nemůže kandidovat do volených funkcí.

  1. a) Náhlovský – předseda
  2. b) V. Smrčka – člen
  3. c) Plas – člen

 

NÁVRH  KANDIDÁTŮ :

Elektronická forma volby:

Po registraci e-mailové adresy (z centrální evidence členů ČLS JEP)  se voliči zobrazí formulář, obsahující seznam všech řádných členu OS, z tohoto seznamu může volič od 30.4.2018 do 20. 5. 2018 zaškrtnout své kandidáty do výboru a kandidáty do revizní komise.

 

Písemná forma volby:

Každý člen obdrží návrhový lístek a do něj (jeden pro návrh členů výboru, druhý pro návrh členů revisní komise) napíše jména kandidátů. Lístek vloží do přiložené, označené obálky a odešle nejpozději do 20. 5. 2018 (datum poštovního razítka) na sekretariát ČLS JEP.

 

Kandidátní listina:

Na základě navržených kandidátů sestaví volební komise kandidátní listinu zvlášť do výboru a zvlášť do revizní komise.

Obě kandidátní listiny zveřejní do 30. 5. 2018 na internetových stránkách ČNCHS ČLS JEP www.czech-neurosurgery.cz

 

Volební lístky:

Volební komise vypracuje na základě kandidátních listin 2 volební lístky.

 

VOLBY DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE:

Elektronická forma volby:

Ve volební aplikaci se budou nacházet dva hlasovací formuláře, resp. dva hlasovací lístky pro volbu do výboru a revizní komise. Volič zaškrtnedaný počet kandidátů a odešle vyplněné formuláře. Systém umožni odeslat formulář i v případě zaškrtnutí menšího počtu kandidátů jak dovýboru, tak i do revizní komise, neumožni, zaškrtnou kandidátů vice.

Volit je možno od 1.6.2018 do 15. 6. 2018.

 

 

Písemná forma volby:

Každý člen obdrží písemně kandidátní listinu, ze které označí svou volbu do výboru a do revizní komise. Lístky vloží do přiložené, označené obálky a odešle nejpozději do 15. 6. 2018 (rozhoduje datum poštovního razítka) na sekretariát ČLS JEP.

Volební lístky s menším počtem kandidátů jsou platné, volební lístky s větším počtem kandidátů jsou neplatné.

 

 

Výsledky voleb:

Volební komise obdrží výsledky voleb a protokol, obsahující veškeré informace o způsobu  a průběhu voleb. Poté sepíše zápis o výsledcíchvoleb, který podepíší členové volební komise. Kazdy člen volební komise je oprávněn napsat do zápisu své námitky.

Obdrželo-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhoduje losování za účasti volební komise.

Bude-li kandidát zvolen do obou orgánů, sám si vybere, ve kterém orgánu bude pracovat a tuto skutečnost neprodleně sdělí předsedovivolební komise.

Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nebo jim pověřená osoba tím, že je zveřejní na internetových stránkách ČNCHS ČLS JEP(www.czech-neurosurgery.cz).

 

Stížnosti:

Stížnosti  na  průběh  voleb  lze  podávat  písemně  (nikoliv  e-mailem)  do  1  měsíce od  vyhlášení výsledku voleb na adresu volebníkomise uvedenou výše v části hlasovaní. Stížnost musí obsahovat stručný popis toho, v čem  je  spatřovaná  nesprávnost,   jinak  nebude  stížnost   považována   za oprávněnou. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. 0 stížnosti rozhodne volební komise.

 

Archivace:

Protokol, hlasovací lístky a zápis o průběhu a výsledcích voleb archivuje OS po dobu pěti roků.

 

Další podrobnosti může po projednání se sekretariátem ČLS JEP upravit podle potřeby volební komise.

                                                                                                     prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

                                                                                              předseda výboru ČNCHS ČLS JEP, z.s.